۱۴۰۱ سه شنبه ۱۸ مرداد
هشدار سریع ،اقدام سریع
هشدارهای هواشناسی

 
 
هشدار شماره 33 (هشدارسطح زرد) اداره کل هواشناسی استان تهران 14-05-1401 
هشدار شماره 32 (هشدارسطح زرد) اداره کل هواشناسی استان تهران 13-05-1401 
 
هشدار شماره 18 (هشدارسطح نارنجی) اداره کل هواشناسی استان تهران 11-05-1401 
هشدار شماره 17 (هشدارسطح نارنجی) اداره کل هواشناسی استان تهران 10-05-1401 
 
 هشدار شماره 14(هشدارسطح نارنجی) اداره کل هواشناسی استان تهران 02-05-1401
هشدار شماره 30(هشدارسطح زرد) اداره کل هواشناسی استان تهران 01-05-1401
 
هشدار شماره 29(هشدارسطح زرد) اداره کل هواشناسی استان تهران 20-04-1401
هشدار شماره 28(هشدارسطح زرد) اداره کل هواشناسی استان تهران 18-04-1401
هشدار شماره 27(هشدارسطح زرد) اداره کل هواشناسی استان تهران 14-04-1401
 هشدار شماره 25(هشدارسطح زرد) اداره کل هواشناسی استان تهران 07-04-1401
هشدار شماره 24(هشدارسطح زرد) اداره کل هواشناسی استان تهران 04-04-1401
هشدار شماره 23(هشدارسطح زرد) اداره کل هواشناسی استان تهران 01-04-1401
هشدار شماره 22(هشدارسطح زرد) اداره کل هواشناسی استان تهران 29-03-1401
 
هشدار شماره 21(هشدارسطح زرد) اداره کل هواشناسی استان تهران 25-03-1401
 
 
هشدار شماره 20(هشدارسطح زرد) اداره کل هواشناسی استان تهران 22-03-1401
 
هشدار شماره 19(هشدارسطح زرد) اداره کل هواشناسی استان تهران 19-03-1401

 هشدار شماره 13(هشدارسطح نارنجی) اداره کل هواشناسی استان تهران 18-03-1401
 هشدار شماره 18(هشدارسطح زرد) اداره کل هواشناسی استان تهران 15-03-1401
 
 هشدار شماره 11(هشدارسطح نارنجی) اداره کل هواشناسی استان تهران 01-03-1401
 هشدار شماره 10 (هشدارسطح نارنجی) اداره کل هواشناسی استان تهران 30-02-1401
 
 
 هشدار شماره 16(هشدارسطح زرد) اداره کل هواشناسی استان تهران 27-02-1401

  هشدار شماره 15(هشدارسطح زرد) اداره کل هواشناسی استان تهران 25-02-1401
 
 هشدار شماره 9 (هشدارسطح نارنجی) اداره کل هواشناسی استان تهران 21-02-1401
 
 
  هشدار شماره 14(هشدارسطح زرد) اداره کل هواشناسی استان تهران 20-02-1401
  هشدار شماره 13 (هشدارسطح زرد) اداره کل هواشناسی استان تهران 17-02-1401
  هشدار شماره 8 (هشدارسطح نارنجی) اداره کل هواشناسی استان تهران 16-02-1401
 
 
  هشدار شماره 7 (هشدارسطح نارنجی) اداره کل هواشناسی استان تهران 11-02-1401
 هشدار شماره 10 (هشدارسطح زرد) اداره کل هواشناسی استان تهران 07-02-1401
 
  هشدار شماره 9 (هشدارسطح زرد) اداره کل هواشناسی استان تهران 04-02-1401
 
  هشدار شماره 8 (هشدارسطح زرد) اداره کل هواشناسی استان تهران 03-02-1401
 
  هشدار شماره 7 (هشدارسطح زرد) اداره کل هواشناسی استان تهران 31-01-1401
 
  هشدار شماره 5 (هشدارسطح نارنجی) اداره کل هواشناسی استان تهران 26-01-1401
هشدار شماره3(هشدارسطح نارنجی) اداره کل هواشناسی استان تهران 23-01-1401
هشدار شماره 6 (هشدارسطح زرد) اداره کل هواشناسی استان تهران 22-01-1401
 
هشدار شماره2(هشدارسطح نارنجی) اداره کل هواشناسی استان تهران 19-01-1401
هشدار شماره5 (هشدارسطح زرد) اداره کل هواشناسی استان تهران 15-01-1401
 
 
 هشدار شماره1 (هشدارسطح زرد) اداره کل هواشناسی استان تهران 01-01-1401
 
هشدار شماره19 (هشدارسطح نارنجی) اداره کل هواشناسی استان تهران 25-12-1400
 هشدار شماره43 (هشدارسطح زرد) اداره کل هواشناسی استان تهران 22-12-1400 
  
هشدار شماره17(هشدارسطح نارنجی) اداره کل هواشناسی استان تهران 12-12-1400
 
 
 هشدار شماره40(هشدارسطح زرد) اداره کل هواشناسی استان تهران 20-11-1400
هشدار شماره 21 آلودگی هوا (سطح زرد) اداره کل هواشناسی استان تهران 17-11-1400
هشدارپایداری شماره20(سطح زرد) اداره کل هواشناسی استان تهران 11-11-1400
 
 
هشدار شماره38(هشدارسطح زرد) اداره کل هواشناسی استان تهران 10-11-1400
هشدار شماره 19 آلودگی هوا (سطح زرد) اداره کل هواشناسی استان تهران09-11-1400
هشدار شماره 37(هشدارسطح زرد) اداره کل هواشناسی استان تهران 05-11-1400
هشدار شماره 18 آلودگی هوا (سطح زرد) اداره کل هواشناسی استان تهران03-11-1400 
هشدار شماره 15 آلودگی هوا (سطح زرد) اداره کل هواشناسی استان تهران 1400/10/13


هشدار شماره14(هشدارسطح نارنجی) اداره کل هواشناسی استان تهران 29-09-1400

هشدار شماره33(هشدارسطح زرد) اداره کل هواشناسی استان تهران 28-09-1400

 

 

 

 

 

 

 
هشدار شماره 3 آلودگی هوا ( سطح نارنجی) اداره کل هواشناسی استان تهران 1400/09/20

 

  

هشدار شماره 10 آلودگی هوا (سطح زرد) اداره کل هواشناسی استان تهران 1400/09/16

 

 

هشدار شماره 2 آلودگی هوا ( سطح نارنجی) اداره کل هواشناسی استان تهران 1400/09/15

 هشدار شماره 9 آلودگی هوا (سطح زرد) اداره کل هواشناسی استان تهران 1400/09/13 

 هشدار شماره 8 آلودگی هوا ( سطح زرد) اداره کل هواشناسی استان تهران 1400/09/11

 هشدار شماره12(هشدارسطح نارنجی) اداره کل هواشناسی استان تهران 10-09-1400

 هشدار شماره31(هشدارسطح زرد) اداره کل هواشناسی استان تهران 08-09-1400

 هشدار شماره 1آلودگی هوا ( سطح نارنجی) اداره کل هواشناسی استان تهران 1400/09/07

هشدار شماره 7 آلودگی هوا ( سطح زرد) اداره کل هواشناسی استان تهران 1400/09/04

هشدار شماره 6 آلودگی هوا ( سطح زرد) اداره کل هواشناسی استان تهران 01-09-1400

 هشدار شماره30(هشدارسطح زرد) اداره کل هواشناسی استان تهران 30-08-1400

هشدار شماره 5 آلودگی هوا ( سطح زرد) اداره کل هواشناسی استان تهران 25-08-1400

 هشدار شماره29(هشدارسطح زرد) اداره کل هواشناسی استان تهران 24-08-1400

هشدار شماره 4 آلودگی هوا ( سطح زرد) اداره کل هواشناسی استان تهران 22-08-1400

هشدار شماره28(هشدارسطح زرد) اداره کل هواشناسی استان تهران 19-08-1400

 

هشدار شماره 3 آلودگی هوا ( سطح زرد) اداره کل هواشناسی استان تهران 1400/08/18

 هشدار شماره 11 هواشناسی (سطح نارنجی) اداره کل هواشناسی استان تهران  1400/08/11

 هشدار شماره18(هشدارسطح زرد) اداره کل هواشناسی استان تهران 09-05-1400

 

 

 هشدار شماره17(هشدارسطح زرد) اداره کل هواشناسی استان تهران 05-05-1400

   هشدار شماره16(هشدارسطح زرد) اداره کل هواشناسی استان تهران 27-04-1400

  هشدار شماره15(هشدارسطح زرد) اداره کل هواشناسی استان تهران 23-04-1400

  هشدار شماره14(هشدارسطح زرد) اداره کل هواشناسی استان تهران 16-04-1400

  هشدار شماره13(هشدارسطح زرد) اداره کل هواشناسی استان تهران08-04-1400

  هشدار شماره9(هشدارسطح نارنجی) اداره کل هواشناسی استان تهران05-03-1400

  هشدار شماره12(هشدارسطح زرد) اداره کل هواشناسی استان تهران02-03-1400

 هشدار شماره8(هشدارسطح نارنجی) اداره کل هواشناسی استان تهران24-02-1400

  هشدار شماره11(هشدارسطح زرد) اداره کل هواشناسی استان تهران23-02-1400

 هشدار کشاورزی شماره1(هشدارسطح زرد) اداره کل هواشناسی استان تهران21-02-1400

 
هشدار شماره7(هشدارسطح نارنجی) اداره کل هواشناسی استان تهران21-02-1400

 

هشدار شماره10(هشدارسطح زرد) اداره کل هواشناسی استان تهران19-02-1400
 

 

  هشدار شماره6(هشدارسطح نارنجی) اداره کل هواشناسی استان تهران16-02-1400

   هشدار شماره9(هشدارسطح زرد) اداره کل هواشناسی استان تهران15-02-1400

 هشدار شماره4(هشدارسطح نارنجی) اداره کل هواشناسی استان تهران10-02-1400

 

  

 هشدار شماره3(هشدارسطح نارنجی) اداره کل هواشناسی استان تهران08-02-1400

 

  هشدار شماره 8(هشدار سطح زرد) اداره کل هواشناسی استان تهران05-02-1400

 هشدار شماره2(هشدارسطح نارنجی) اداره کل هواشناسی استان تهران22-01-1400

 هشدار شماره 6(هشدار سطح زرد) اداره کل هواشناسی استان تهران20-01-1400

هشدار شماره1(هشدارسطح نارنجی) اداره کل هواشناسی استان تهران14-01-1400

هشدار شماره 5(هشدار سطح زرد) اداره کل هواشناسی استان تهران12-01-1400
هشدار شماره 4(هشدار سطح زرد) اداره کل هواشناسی استان تهران10-01-1400
هشدار شماره 3(هشدار سطح زرد) اداره کل هواشناسی استان تهران06-01-1400
هشدار شماره 2 (هشدار سطح زرد) اداره کل هواشناسی استان تهران03-01-1400
هشدار شماره 1 (هشدار سطح زرد) اداره کل هواشناسی استان تهران02-01-1400

  test1

  test2

 

تاریخ به روز رسانی:
1401/05/14
تعداد بازدید:
5544
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به اداره کل هواشناسی استان تهران میباشد
Powered by DorsaPortal