اداره کل هواشناسی استان تهران
 
En
حضرت علی (ع ) :هر چیز دارای سیماست ، سیمای دین شما نماز استشعار سال 2019 سازمان جهانی هواشناسی : خورشید، زمین و هوا.......شعار سال 1398: رونق تولید
اخبار
امضاء یادداشت تفاهم همکاری بین هواشناسی ایران و جمهوری بلغارستان
در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻧﻮزدﻫﻤﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ اﺟﻼس ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺸﺘﺮک ﻫﻤﮑﺎری ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی، ﻋﻠﻤﯽ ﻓﻨﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در صوفیا؛ یادداشت تفاهم همکاری بین ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ اﯾﺮان و ﺑﻠﻐﺎرﺳﺘﺎن امضاء شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان هواشناسی کشور، به ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺴﺘﺮش رواﺑﻂ اﯾﺮان و ﺑﻠﻐﺎرﺳﺘﺎن، ﻧﻮزدﻫﻤﯿﻦ اﺟﻼس ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺸﺘﺮک ﻫﻤﮑﺎری ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی، ﻋﻠﻤﯽ، ﻓﻨﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺮاﺳﺎس دﻋﻮت روسن زارکون وزﯾﺮ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻬﻮری ﺑﻠﻐﺎرﺳﺘﺎن از 28 تا 30 ﻓﺮوردﯾﻦ 1398 در ﺻﻮﻓﯿﺎ ﺑﺮﮔﺰار شد.

در اﯾﻦ اﺟﻼس با رﯾﺎﺳﺖ محمد اﺳﻼﻣﯽ وزﯾﺮ راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻣﻀﺎء ﯾﺎدداﺷﺖ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻮزدﻫﻤﯿﻦ اﺟﻼس، ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی دﯾﮕﺮی از ﺟﻤﻠﻪ  ﻫﻤﮑﺎری ﻫﺎی ﭘﺴﺘﯽ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻨﺎدر و ﻫﻤﮑﺎری ﻫﺎی درﯾﺎﯾﯽ، اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ، ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد به امضاء رسید.

ﻫﺪف از ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ اﻣﻀﺎء ﺷﺪه در ﺣﻮﺿﻪ ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ، ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﻫﻤﮑﺎری در ﺧﺼﻮص ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺗﺒﺎدل ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻠﻤﯽ، ﮐﺎرﮐﻨﺎن و داﻧﺶ ﻓﻨﯽ در ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺸﺒﺮد و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻋﻠﻮم ﺟﻮی در ﺣﻮزه ﭘﺎﯾﺶ، ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ، ﻣﺪﻟﺴﺎزی ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت، ﻓﺼﻠﯽ، اﻗﻠﯿﻤﯽ و آﻣﻮزش و پژوهش ﺑﺎ ﺣﻀﻮر وزﯾﺮ راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی و رﯾﺎﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻠﻐﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺮﮔﺰار شد.

اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﭘﺲ از ﺑﺎزدﯾﺪ فرح محمدی، ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه هواشناسی ایران از ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻠﻐﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﻫﺪف آﺷﻨﺎﯾﯽ اوﻟﯿﻪ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺘ ﻬﺎی ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻠﻐﺎرﺳﺘﺎن و اﯾﺮان در راﺳﺘﺎی ﻓﻌﺎل ﻧﻤﻮدن ﻣﻔﺎد ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ . در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ﭘﺎﯾﺶ روﻧﺪ اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪن ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻧﻈﺎرت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در وزارت راه و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﻣﺘﻘﺎﺑﻼً ﺑﺎزدﯾﺪی از ﺳﻮی ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻠﻐﺎرﺳﺘﺎن و ﻫﯿﺎت ﻓﻨﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﭘﺲ از ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻫﻤﮑﺎری ﻓﯽ ﻣﺎﺑﯿﻦ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮد

.
تاریخ: 1398/02/02
تعداد بازدید: 338
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات
ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما    
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
Powered by DorsaPortal