وضع هوای فعلی :
نم نسبی : %
سرعت باد : km/h
جهت باد :
C
اداره کل هواشناسی استان تهران
وضع هوای فعلی :
نم نسبی : %
سرعت باد : km/h
جهت باد :
C
اداره کل هواشناسی استان تهران
وضع هوای فعلی :
نم نسبی : %
سرعت باد : km/h
جهت باد :
C
اداره کل هواشناسی استان تهران
وضع هوای فعلی :
نم نسبی : %
سرعت باد : km/h
جهت باد :
C
اداره کل هواشناسی استان تهران
وضع هوای فعلی :
نم نسبی : %
سرعت باد : km/h
جهت باد :
C
اداره کل هواشناسی استان تهران
وضع هوای فعلی :
نم نسبی : %
سرعت باد : km/h
جهت باد :
C
اداره کل هواشناسی استان تهران
وضع هوای فعلی :
نم نسبی : %
سرعت باد : km/h
جهت باد :
C
اداره کل هواشناسی استان تهران
وضع هوای فعلی :
نم نسبی : %
سرعت باد : km/h
جهت باد :
C
اداره کل هواشناسی استان تهران
وضع هوای فعلی :
نم نسبی : %
سرعت باد : km/h
جهت باد :
C
اداره کل هواشناسی استان تهران
وضع هوای فعلی :
نم نسبی : %
سرعت باد : km/h
جهت باد :
C
اداره کل هواشناسی استان تهران
وضع هوای فعلی :
نم نسبی : %
سرعت باد : km/h
جهت باد :
C
اداره کل هواشناسی استان تهران
وضع هوای فعلی :
نم نسبی : %
سرعت باد : km/h
جهت باد :
C
اداره کل هواشناسی استان تهران